garantievoorwaarden

BEWIJS VAN EIGENDOM

 

Laat jouw Van Nicholas dealer het bewijs van eigendom van jouw Van Nicholas frame afronden door hun handtekening en bedrijfsstempel in de daarvoor bedoelde vakken te plaatsen. Controleer of de unieke barcode van het frame ingevuld is. Deze code vind je op de sticker onder op het frame. Bewaar het bewijs van eigendom zorgvuldig. Zonder bewijs van eigendom en een origineel aankoopbewijs is er geen recht op garantie.

 

GARANTIEVOORWAARDEN

 

Artikel 1 – Garantieperiode

1.1         Van Nicholas zal ieder Titanium frame dat door productiefouten in materiaal of afwerking kapot gaat vervangen (niet repareren) gedurende de levensduur van het frame. Iedere fiets heeft een beperkte levensduur, de zogenaamde bruikbare levenscyclus. De lengte van de bruikbare levenscyclus van fietsen is afhankelijk van het type frame, de manier waarop en de omstandigheden waaronder de fiets bereden wordt en de zorg/het onderhoud dat de fiets ondergaat. De garantieperiode wordt vastgesteld op basis van de duur van de bruikbare levenscyclus van de fiets. Van Nicholas stelt de levensduur van hun frames op een gemiddelde van 25 jaar.
1.1.1         De garantie vervalt in overeenkomst met de voorwaarden zoals vermeld in artikel 2.
1.1.2         Van Nicholas biedt uitsluitend garantie aan de eerste eigenaar van het frame.

1.2         Van Nicholas Titanium merkaccessoires en Van Nicholas Technologies (VNT) merkonderdelen kennen een garantie op constructie- of materiaaldefecten voor een periode van 2 jaar na de aanschafdatum van de eerste eigenaar.
1.3         Er wordt geen garantie gegeven op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, kettingen, schakelbladen, tandwielen, kabels en remblokken, tenzij er sprake is van constructie- en/of materiaalfouten.

1.4         Eventuele onderdelen die niet door Van Nicholas zijn geproduceerd vallen onder de eigen garantie van de producent. Eventuele claims dienen te worden ingediend bij de klantenservice afdeling van de producent.
1.5         De volgende factoren kunnen onder andere invloed hebben op de bruikbare levenscyclus van een fiets: gebruik van de fiets voor wedstrijden en intensieve training, gebruik van de fiets voor doeleinden waar deze niet voor ontworpen is, extreem gewicht, fietsen in alle weersomstandigheden of verschillende klimaten, geografische omstandigheden. Van Nicholas raadt aan om de fiets regelmatig een check-up te laten ondergaan bij een bevoegde Van Nicholas-dealer om tekenen van mogelijke problemen zoals corrosie, breuk, vervorming en onjuist gebruik tegen te gaan. Deze controles zijn belangrijk om ongelukken en letsel te voorkomen. In principe zijn deze controlediensten niet gratis.

 

Artikel 2 – Garantiebeperkingen

2.1         De garantie vervalt in de volgende situaties:

a.             Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de fiets, en gebruik dat niet overeenstemt met het bedoelde gebruik. Eventuele cosmetische of structurele schade, defecten of verliezen als gevolg van misbruik of oneigenlijk gebruik, inclusief schade als gevolg van vallen of botsingen, nalatigheid van de eigenaar, onjuiste installatie en/of montage, onjuist of te laat uitgevoerd onderhoud, onjuiste aanpassingen of toevoegingen, veranderingen aan het oorspronkelijke product, het uitvoeren van extreme stunts of andere buitensportige, oneigenlijke of abnormale omstandigheden waar de fiets niet voor ontworpen is. Het verbuigen van frames, vorken, sturen, zadelpennen of wielvelgen kan een teken zijn van misbruik of oneigenlijk gebruik;
b.             De fiets is niet onderhouden in overeenstemming met de gebruikshandleiding;
c.             De fiets wordt gebruikt voor de verhuur of wordt op andere manieren aan meer dan één ongespecificeerd persoon beschikbaar gesteld;
d.             Klimatologische invloeden zoals normaal verweren van de lak of roestvorming als gevolg van (lak)schade.

2.2         Onder invloed van oppervlaktespanning tussen de coating en het materiaal van de vork kunnen kleine barstjes ontstaan op de gelijmde verbindingsplekken. Dit betekent niet dat er sprake is van een constructiefout. Microfracturen in de coating die zich voordoen na een jaar gebruik vallen niet onder de garantie.

2.3         De garantie omvat vervanging, geen reparaties of contante terugbetalingen.

 

Artikel 3 – Garantieprocedure

3.1         Garantieclaims dienen te worden ingediend via de Van Nicholas-dealer waar de fiets is aangeschaft. Een aankoopbewijs van Van Nicholas of een bevoegde Van Nicholas-dealer is vereist voor een aanvraag voor vervanging vanwege beperkte garantie of crash replacement. Tegelijkertijd dient het aankoopbewijs en/of het bewijs van eigendom dat samen met de fiets geleverd is te worden overhandigd aan de dealer.

3.2         Als de eigenaar inmiddels is verhuisd, of de dealer niet meer beschikbaar is, zal Van Nicholas op aanvraag informatie verschaffen over de dichtstbijzijnde bevoegde Van Nicholas-dealer.

3.3         In het geval dat Van Nicholas een defect frame of onderdeel vervangt zal Van Nicholas een nieuw frame of onderdeel van dezelfde waarde (of hogere waarde, tegen een meerprijs) leveren. Het nieuwe frame is mogelijk niet het exacte aangeschafte model, aangezien de garantie met betrekking tot vervanging van frames beperkt is door de huidige voorraad en het assortiment modellen waar Van Nicholas over beschikt op het moment van vervanging.

3.4         Onderdelen die technisch niet meer passen, of die niet langer beschikbaar zijn voor de vervanging van het frame onder garantie kunnen vervangen worden door een nieuw onderdeel. We bieden de klant 50% korting op deze onderdelen.

3.5       Van Nicholas dekt alle toepasselijke kosten tot €75 als de garantie wordt verwerkt door een Van Nicholas Dealer. Alle andere kosten voor transport van de fiets en/of onderdelen naar Van Nicholas zijn voor kosten van de eigenaar, evenals eventuele kosten voortvloeiend uit het demonteren en monteren van onderdelen van het oude op het nieuwe frame.

3.6         Als de klant kiest om een defect product zelf te repareren of gebruik te maken van iemand anders dan een bevoegde Van Nicholas-dealer is Van Nicholas niet aansprakelijk voor eventuele schade, defecten of verliezen veroorzaakt door het gebruik van dergelijke onbevoegde diensten of onderdelen.

 

Artikel 4 - Crash Replacement Garantie

4.1         Als een Van Nicholas Titanium frame beschadigd is, en dit valt niet onder onze fabrieksgarantie, zal Van Nicholas een vervangend frame leveren tegen 50% van de huidige verkoopsprijs. Deze additionele garantie is voor personen die hun frame beschadigd hebben als gevolg van crashes of ongevallen. Geen dealer of groothandel; dit programma geldt direct voor de eindgebruiker. Dealers kunnen arbeidskosten rekenen voor het omzetten van onderdelen van het beschadigde frame naar het nieuwe frame. Deze garantie is uitsluitend geldig voor de eerste eigenaar met de originele factuur.

 

Artikel 5 - Aansprakelijkheid

5.1         Van Nicholas is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor incidentele of gevolgsschade, verliezen of onkosten in verband met de fietsproducten van van Nicholas. De aansprakelijkheid van Van Nicholas hieronder is uitdrukkelijk beperkt tot het vervangen van goederen die niet aan deze garantie voldoen.

5.2         De voorafgaande garantie vervangt enige en alle andere, directe of impliciete, garanties die hierin niet expliciet worden vermeld, inclusief garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid van het product voor bijzonder gebruik.

5.3         Een door Van Nicholas geaccepteerde garantieclaim betekent niet automatisch dat Van Nicholas ook de verantwoordelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade. De aansprakelijkheid van Van Nicholas is beperkt tot wat in deze garantievoorwaarden vermeld is. Eventuele aansprakelijkheid van Van Nicholas voor indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten. Het gestelde in deze bepaling geldt niet indien en voorzover zulks voortvloeit uit een dwingend rechtelijke rechtsbepaling.

nothing looks, rides, lasts like a van nicholas